آئین‌نامه جذب و گزینش اساتید

شناسه نوشته : 7684

1391/12/16

تعداد بازدید : 20887

بسمه تعالي
آيين‌نامه اساتيد حق‌التدريس مدارس علميه خواهران
مصوب کارگروه منتخب شورای برنامه ريزی
 
فصل اول: كليات
مقدمه:
بدون ترديد تعليم و تربيت خواهران طلبه, اصلي ترين وظيفه مركز مديريت حوز ه هاي علميه خواهران است. و اين مهم جز از طريق  بهبود كيفيت آموزش و شيوه هاي تربيت  دانش پژوهان  با محوريت  و نقش آفريني اساتيد فاضل و متعهد ميسور نيست. از اين رو  معاونت آموزش مرکز به منظور  نظام مند نمودن جذب، گزينش و بكارگيري اساتيد مجرب و فرهيخته و رتبه بندي اساتيد و بهره گيري صحيح علمي از ايشان و نيز افزايش انگيزه در بين اساتيد و جذب فرهيختگان فاضل و مجرب  و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در نحوه ارائه خدمات  با توجه به ملاكهاي تحصيلي و تجربي و ضرورت هايي كه آمده، آيين‌نامه اساتيد حق التدريس  مدارس علميه خواهران را تدوين نموده است که پس از طي مراحل تصويب براي مدارس و مراکز تحت پوشش لازم الاتباع خواهد بود.
 
ماده1:  تعاريف
 مرکز؛ منظور از مركز در اين آيين‌نامه مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران است.
 مدارس؛ واحدهاي آموزشي که تحت پوشش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران فعاليت مي کنند  در  اين آيين‌نامه به اختصار مدارسناميده‌شده‌است.
مديريت استان؛ بخشي از ستاد مركز است كه تعدادي از مدارس تابعه مركز در يك محدوده جغرافيايي خاص را  به نمايندگي از مركز سرپرستي نمايند.
استاد حق‌التدريس؛ به استادي گفته مي‌شود كه واجد شرايط مندرج در فصل دوم اين آئين نامه است و در صورت نياز مدرسه به صورت ساعتي دعوت به همکاري در يک نيمسال مي شود و در اين آئين نامه به اختصار استاد ناميده مي شود.
كميسيون؛ كميسيون امور اساتيد به منظور سياست‌گذاري امور جذب اساتيد و رتبه‌بندي علمي، صدور مجوز تدريس قطعي اساتيد حق التدريس و تصويب اساتيد ثابت و نظارت بر روند جذب اساتيد و تمديد قرارداد، در معاونت آموزش مركز و مديريت استاني تشكيل مي‌شود.
 
فصل دوم: جذب اساتيد
ماده 2: شرايط عمومي جذب اساتيد عبارت است از:
2-1- اعتقاد به دين مبين اسلام و مذهب اماميه؛
2-2- وفاداري به نظام اسلامي ايران و التزام به ولايت مطلقه فقيه؛
2-3- داشتن صلاحيت هاي اخلاقي و اجتماعي و التزام به  شئونات حوزوي؛
2-4 -داشتن صلاحيت هاي علمي و مهارتي جهت تدريس؛
2-5-داشتن سلامت روحي و رواني و فاقد بيماري هاي جسماني مانع تدريس؛
2-6- تأهل براي برادران با حداقل 28 سال سن؛
2-7-  موفقيت در مصاحبه علمي، مهارتي به تعيين كميسيون امور اساتيد مركز و ساير مراحل گزينش
ماده 3: شرط اختصاصي جذب اساتيد سطح دو :
داشتن حداقل مدرك علمي سطح3 خواهران يا سطح2 برادران
ماده 4: شرط اختصاصي جذب اساتيد سطح سه :
1.داشتن مدرک علمي سطح4 تخصصی يا سطح3  تخصصي حوزه علميه  برادران  در رشته مربوط، براي تدريس همه دروس آن رشته؛
2.داشتن دو سال سابقه تدريس موفق درآن درس يا دروس مشابه در مدارس علميه يا مراکز آموزش عالي؛
3. موفقيت در مصاحبه علمي، مهارتي و ساير مراحل گزينش؛
ماده 5: اولويت‌هاي جذب  اساتيد  در همه مقاطع به ترتيب عبارت است از :
1. تحصيلات حوزوي؛
2. خواهران متقاضي تدريس، در شرايط مساوي؛
3. مدرک علمي بالاتر و سابقه تدريس بيشتر؛
4. داشتن تأليف و تحقيق در مورد موضوع مربوط؛
5. گذراندن دوره هاي مهارتهاي تدريس؛
ماده 6: جذب اساتيد براي هر درس در دو مرحله انجام مي‌گيرد:
1. قرارداديِ آزمايشي 1 نيمسال؛
2. قرارداديِ حق التدريس؛
ماده 7: فرايند جذب اساتيد عبارت است از:
1. ثبت‌نام و تشکيل پرونده داوطلب تدريس در مدرسه علميه؛
2. معرفي وي  توسط مدرسه به کميسيون  امور اساتيد مديريت استاني جهت احراز شرايط جذب و تدريس؛
3. موفقيت در مصاحبه علمي-مهارتي؛
4. تنظيم قرارداد و بکارگيري آزمايشي استاد توسط مدرسه؛
5. ارزشيابي عملکرد استاد در نيمسال تحصيلي و ارائه نتيجه به کميسيون به منظور تصميم گيري جهت جذب نهايي؛
6. تنظيم قرار داد نهايي پس از دريافت نظر مثبت کميسيون مديريت استاني؛
تبصره1: مدير مدرسه موظف است حد اقل دو ماه قبل از شروع نيمسال تحصيلي با ارائه پرونده اساتيد به کميسيون امور اساتيد، نظر کميسون را اخذ نمايد و کميسيون موظف است حداکثر يکماه پس از دريافت پرونده اظهار نظر نمايد.
    تبصره2: اساتيد تا صدور مجوز جذب قطعي يا عدم آن مي‌توانند به تدريس خود ادامه دهند.
     تبصره3: در صورتي كه نظر كميسيون مبني بر لغو تدريس در بين ترم به مدرسه رسيد مدرسه مي‌تواند تا پايان ترم از همكاري با استاد را ادامه دهد.
ماده8: جذب نهايي اساتيد حق التدريس منوط به تدريس موفق يک نيمسال در آن ماده درسي مي باشد
ماده9: احراز شرايط جذب اساتيد به عهده کميسيون امور اساتيد مديريت استاني مي باشد .
ماده10: به منظور صدور مجوز تدريس نهايي(جذب قطعي به صورت حق التدريس) و تنظيم قرارداد و تعيين رتبه علمي اساتيد و پيشنهاد سياست‌هاي كلان، كميسيوني با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود:
1. مديرحوزه هاي علميه استان  يا جانشين وي
2. رئيس شوراي علمي استان
3. معاون آموزشي استان
4. معاون فرهنگي - تربيتي استان
5. معاون پژوهشي استان
6. مدير مدرسه مربوطه
 
فصل سوم: وظايف اساتيد
ماده11: وظايف اساتيد حق‌التدريس عبارت است از :
1. تدريس طبق سرفصل‌هاي مصوب؛
2. اداره كلاس و بكارگيري شيوه‌ها و فنون و ابزار نوين و كارآمد در تدريس؛
3. برگزاري 16 جلسه درس براي هر واحد درسي و حضور در جلسه امتحان ؛
4. برگزاري كلاس‌هاي جبراني در صورت نياز و يا درخواست مدير مدرسه؛
5. توجه به تربيت اخلاقي و معنوي طلاب و انتقال مشكلات آنها به مسئولين مربوط؛
6. ارائه مشاوره علمي، تربيتي و تحصيلي به طلاب در صورت درخواست مدرسه؛
7. شركت در جلسات عمومي و خصوصي مدرسه و منطقه در صورت لزوم؛
8. شركت در دوره آموزش‌هاي تكميلي و كارگاه‌هاي مهارت‌افزايي؛
9. اعلام نظر پيرامون متن درسي و سرفصل‌هاي تعيين‌شده و ارايه به مراجع ذي‌صلاح؛
10. طرح سوالات امتحان و تصحيح اوراق امتحاني؛
11. نظارت بر حضور و غياب طلاب؛
12. اخذ امتحان شفاهي در صورت نياز؛
13. بررسي و مطالعه تحقيقات درسي طلاب؛
14. همكاري با مدرسه در تهيه جزوات درسي؛
15. نظارت بر مباحثه طلاب؛
 
فصل چهارم: انعقاد قرارداد حق التدريس
ماده 12: حقوق اساتيد همه ساله طبق آئين نامه جامع پرداخت شوراي عالي حوزه علميه قم پرداخت خواهد شد.
ماده 13: مسئول امور اساتيد استان موظف است بر چگونگي عقد قراردادهاي اساتيد نظارت داشته باشد.
ماده14: حداكثر ساعات تدريس جمعاً 64 ساعت در ماه مي‌باشد.
   تبصره1: مدرسه مي‌تواند تا 15% ساعات تدريس اساتيد را مشاوره قرار دهد مشروط به اينكه جمع ساعات مشاوره از مجموع 10% سهم كل ساعات تدريس مدرسه بيشتر نشود.
   تبصره2: در موارد خاص با پيشنهاد مدير مدرسه و تاييد اداره امور اساتيد و تصويب معاون آموزشي مركز مي‌توان مقدار فعاليت اساتيد(تدريس و مشاوره) را افزايش داد.

    اوقات شرعی

    امروز : سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
    ۲۲ شوال ۱۴۴۳

    عضویت در خبرنامه